Ukrainian
scientific journal
Urology, Andrology, Nephrology
  ARCHIVE
Vol. 22. N 4`2018 (87)
UROLOGY
N.O. Saidakova, V.P. Stus, S.P. Dmytryschyn, Abdulfatah Ahmed Moallim, V.N. Shylo, Y.M. Melnіchuk, G.E. Kononova
Epidemiology of benign prostatic hyperplasia in Ukraine
ONCOUROLOGY
H.V. Dubrovska, K.V.Onyshchenko, L.V. Pereta, V.M. Grygorenko, I.Ya. Skrypkina
Difgnostic and prognostic value of rassf1 gene in kidney carcinoma
V.M. Grygorenko, O.V. Scherbina, S.S. Volkov, R.O. Danylets, M.V. Vikarchuk
Combined hormonal and radionuclide-medication therapy of prostate cancer
UROLITHIASIS
О.I. Tkachenko, О.M. Chaika, O.D. Melenevskyi, R.S. Chystiakov
Complications of endoscopic surgical treatment of upper urinary tract urolithiasis
V.V. Chernenko, D.V. Chernenko, V.I. Savchuk, N.I. Zheltovska, Yu.М. Bondarenko
Rationale for metaphylactics calcium oxalate nephrolithiasis taking into account the type of hypercrystalluria
ANDROLOGY
CONGRESSES AND CONFERENCES
JUBILEES
INFORMATION