Ukrainian
scientific journal
Urology, Andrology, Nephrology
  ARCHIVE
Vol. 22. N 3`2018 (86)
UROLOGY
N.O. Saidakova, A.V. Shuliak, S.P. Dmytryschyn, O.I. Yatsyna, Y.M. Melnіchuk, V.N. Shylo, G.E. Kononova
The overall picture of the state of urological services, key performance indicators, epidemiological processes in Ukraine (2016-2017 years)
V.V. Kosharniy, A.K. Kahramanyan, L.V. Abdul-Ogly, V.I. Velykorodniy
Сhanges of family diseases in circulation of reproductive system
ONCOUROLOGY
Yu.O. Mytsyk, Yu.B. Borys, I.Yu. Dutka, I.V. Dats, S.M. Pasichnyk, D.Z. Vorobets, A.R. Kucher, B.Yu. Borys
Imaging biomarkers based on multiphase CT data in differentiation of renal cell carcinoma
V.M. Grygorenko, A.P. Onyshchuk, M.V. Vikarchuk, R.O. Danylets, A.P. Nesterchuk, O.O. Banas, L.V. Pereta
Functional outcomes of nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma T1b–T2 stage
UROLITHIASIS
V.P. Stus, N.N. Moiseenko, U.O. Shevchenko, L.F. Lisitskaya, S.T. Guzman, A.S. Panchenko
The use of phytotherapy in the treatment of small kidney stones
ANDROLOGY
V.P. Stus, V.V. Koshtura, E.V. Ganichev, I.M. Rusinko, Yu.Yu. Tsepelev, M.Y. Polion
Combined treatment of chronic prostatitis
UROGYNECOLOGY
V.M. Grygorenko, O.V. Romashchenko, S.N. Melnykov, V.V. Biloholvska, M.M. Khodzhava, O.V. Babych
Diagnostics of genitourinary disorders and sexual dysfunctions in women in menopause
CASE STUDIES
HISTORY OF UROLOGY
CONGRESSES AND CONFERENCES