Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів

Р.М. Молчанов, I.С. Шпонька, В.М. Слюсарев

Вплив а-бактерина на показники місцевого імунітету у хворих на поверхневий рак сечового міхура

РЕФЕРАТ

Наявність у пробіотиків протипухлинних властивостей дає перспективу їх використання для проведення ад’ювантної терапії у пацієнтів з перехідноклітинним раком сечового міхура. Осо­бливості їх впливу на місцевий імунітет мало вивчені.

Метою дослідження було вивчення харак­теру дії пробіотика А-бактерина, що містить штам Aerococcus viridans 167, на стан місцевого імунітету у пацієнтів з раком сечового міхура.

Матеріали та методи. Виконано імуно­гістохімічне (ІГХ) дослідження експресії мар­керів CD3, CD4, CD8, CD20, CD68 у біоптатах 20 хворих з поверхневим раком сечового міхура, яким за 1-5 діб до оперативного втручання про­водили одноразову внутрішньоміхурову інсти­ляцію пробіотика А-бактерина. Результати порів­нювали з показниками, отриманими у 44 паці­єнтів з раком сечового міхура, розділених на 2 групи відповідно до наявності супутньої інфекції сечових шляхів (ІСШ).

Результати і висновки. Після інстиляції А-бактерина виявлені достовірно нижчі показ­ники имуноклітинної інфільтрації в порівнянні з іншими групами. Інтенсивність ІГХ забарвлення СD3, СD4, і CD8 в групах достовірно не від­різнялася. У групі пацієнтів, що отримували А­бактерин інтенсивність експресії маркерів СD20 і СD68 була достовірно нижче в порівнянні з групою з супутньою ІСШ. Таким чином, А-бак­трин, подібно до інших пробіотиків сприяє мо­дуляції імунної відповіді в слизовій оболонці сечового міхура, знижуючи запальну відповідь і знижуючи имуноклітинну інфільтрацію.